Wetenschappen-wiskunde

Wetenschappen-wiskunde is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op een succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen uitgebreide wetenschappen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde. In chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, stoichiometrisch rekenen, reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de organische chemie. In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betreft biologische processen, microbiologie en genetica en overerving. Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica. In aardrijkskunde onderzoeken ze complexe processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen.

Daarbovenop krijgen de leerlingen een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

In informaticawetenschappen verdiepen de leerlingen zich in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en passen ze deze zelf toe bij het programmeren. Ze leren ook gebruik te maken van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen uit diverse wetenschapsdomeinen op te lossen

In de derde graad kan de 6u-cursus wiskunde nog uitgebreid worden tot 8u.
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 1/0 1/0
Engels 2 2
Financieel-economische vorming 1/0 -
Frans 3 3
Fysica 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informaticawetenschappen - 1
Kunstbeschouwing - 1/0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6/8 6/8
  32 32