Latijn-wiskunde

Latijn-wiskunde is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op een succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket Latijn. Dit vak brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Kennis van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Latijn te begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Latijn. Naast tekstanalyse heeft ook tekstbeleving een plaats. De leerlingen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die van de eigen samenleving.

Daarbovenop krijgen ze een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien. In informaticawetenschappen krijgen ze inzicht in algoritmen en programmeren.

In de derde graad kan de 6u-cursus wiskunde nog uitgebreid worden tot 8u.
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

 

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 1
Duits 1/0 1/0
Engels 2 2
Financieel-economische vorming - 1/0
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informaticawetenschappen - 1
Kunstbeschouwing 1/0  
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6/8 6/8
  32 32