Latijn-wetenschappen

Latijn-wetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op een succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket Latijn. Daarin bestuderen ze de taalsystematiek: lexicale, morfologische, syntactische en prosodische aspecten. Kennis van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Latijn te begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Latijn. Naast tekstanalyse heeft ook tekstbeleving een plaats. De leerlingen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die van de eigen samenleving.

Naast Latijn krijgen de leerlingen ook uitgebreide wetenschappen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde. In chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, stoichiometrisch rekenen, reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de organische chemie. In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betreft biologische processen, microbiologie en genetica en overerving. Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica. In aardrijkskunde onderzoeken ze complexe processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen. Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 1 1
Engels 2 2
Financieel-economische vorming - 1
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
  32 32