Economie-wiskunde

Economie-wiskunde is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit.

In deze studierichting analyseren leerlingen de werking van de economie door het bestuderen van modellen, indicatoren en concepten aan de hand van actuele of historische gebeurtenissen om inzicht te verwerven in zowel macro- als micro-economie. Daarnaast verdiepen ze zich ook in bedrijfswetenschappen en recht, waarin ze de belangrijke functionele managementdomeinen en hun onderlinge samenhang analyseren.

Daarbovenop krijgen ze een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

In informaticawetenschappen wordt het computationeel denken en handelen van de leerlingen versterkt, enerzijds via een verdieping in algoritmen en programmeren en anderzijds via het gebruik van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes voor de behandeling van problemen uit diverse wetenschapsdomeinen.

In de derde graad kan de 6u-cursus wiskunde nog uitgebreid worden tot 8u.
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 1
Duits 1/0 1/0
Economie 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informaticawetenschappen - 1
Kunstbeschouwing 1/0 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6/8 6/8

Seminarie (economie)

- 1/0
  32 32